CS: 5.3.39

  • Logfile->Log Framerate Sync -> Event Sync bewirkt zusätzliches log-sample bei Änderung von
    • Par-Port In, Par-Port Out (Out_CS)
    • neu: Joystick (Button-Value)
    • neu: Marker (set_marker)
  • bugfix: Joystick-Daten wurden nur Nav-Master=CS (set_navigation_cs) in logfile geschrieben